პუბლიკაციები

 

  

  

  

  

  

    

  

  

  

   katastrofebis riskis shemcirebis modeli temis katastrofebisatyvis mzadkopnisa da reagirebis gegma   busheti temis katastrofebisatyvis mzadkopnisa da reagirebis gegma  Kvareli 

temis katastrofebisatyvis mzadkopnisa da reagirebis gegma  sagarejo temis katastrofebisatyvis mzadkopnisa da reagirebis gegma  SHROMA tburi talgis sainformacio bukleti eqimebisatvis

tburi talgis sainformacio bukleti menegerebisatvis tbuuri talgis sainformacio bukleti mosaxleobisatvis saojaxo gegma 1

saojaxo gegma 2 klimaturi cvlileba mocyvladobisa da shesazleblobebis analizi

 

mocyvladobisa da shesazleblobebis analizi Telavi mocyvladobisa da shesazleblobebis analizi Yvareli mocyvladobisa da shesazleblobebis analizi sagarejo

 

 

შემოგვიერთდით

List with onlain bookmakersGBETTING